Przejdź do treści

STATUT

Fundacja Sztuki Zewnętrznej Powstała w 2009 roku. Jej podstawowym celem jest dokumentacja i promocja obecności sztuki w przestrzeni publicznej. Fundacja zajmuje się na działalnością wydawniczą, prowadzi galerie sztuki, organizuje wystawy, wykłady i prelekcje, a także wspiera udział polskich artystów w wydarzeniach międzynarodowych. 

Nakładem Fundacji ukazało się 5 pozycji albumowych, dokumentujących i promujących polski street art. W latach 2010-2015 Fundacja prowadziła eksperymentalną, zawsze otwartą galerię urban artu w warszawskim Forcie Bema - Galerię Forty/Forty. 

W roku 2017, we współpracy z Muzeum Narodowym, Fundacja wsparła merytorycznie organizację wystawy "Dzika Grafika. Pół wieku ulicznej dywersji wizualnej w Polsce”, którą oglądać można było w Muzeum Plakatu w Wilanowie. W latach 2018-2019 Fundacja odpowiadała za organizację działań artystycznych podczas Instytut Festival w Twierdzy Modlin. 

Fundacja jest blisko powiązana z warszawską Pracownią N22, skupiającą środowisko twórców urban artu z całej Polski. W ramach działań Pracowni N22 zorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń i wystaw, w tym odbywający się w latach 2015-2021 comiesięczny cykl imprez artystycznych Full Moon Party.

Treść Statutu

Celem Fundacji Sztuki Zewnętrznej jest dokumentacja i promocja obecności sztuki w przestrzeni publicznej.

Fundator i prezes zarządu w latach 2009-2021: Marcin Rutkiewicz
Wiceprezes zarządu w latach 2009-2021: Elżbieta Dymna


Prezes zarządu od roku 2022: Łukasz SzymańskiWiceprezes: Marcin RutkiewiczSTATUT FUNDACJA SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ z dnia 20.07.2009r.  
I. Postanowienia ogólne

 1. FUNDACJA SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Katarzyną Łęczycką, w dniu 20.07.2009., repertorium A Nr4869/2009, przez Fundatora Marcina RUTKIEWICZA, wymienionego w powyższym akcie notarialnym.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.
 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 5. Fundacja prowadzi działalnośd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, a także przystępowad do innych fundacji oraz do spółek.
 7. Nadzór nad działalnością Fundacji w zakresie oznaczonym w ustawie o fundacjach sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Cele Fundacji

 1. Celem Fundacji jest działalność kulturalna, oświatowa i naukowa:

a.    promowanie estetyki i harmonii w wyglądzie polskich miast; b.   wspieranie, promowanie i upowszechnianie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej c.    działanie na rzecz zwiększenia dbałości mieszkańców miast o ich otoczenie; d.   inicjowanie i wspieranie wszelkich  działań i inicjatyw zmierzających do harmonijnego rozwoju i wzbogacania  przestrzeni publicznej w polskich miastach; e.    prowadzenie lobbingu na rzecz celów statutowych Fundacji; f.    promowanie miasta Warszawa jako miasta otwartego na sztukę g.   wspieranie i promowanie działalności twórczej artystów h.   animacja kulturalna w przestrzeni publicznej i w nadających się do tego obiektach i.    działanie na rzecz dokumentacji, zachowania i popularyzacji dokonań polskiej kultury j.    wdrażaniu projektów artystycznych i wzorniczych do produkcji w skali przemysłowej, k.   sprzedaży dzieł sztuki, produktów o wysokich walorach wzorniczych, oraz wszelkich projektów wzorniczych i artystycznych klientom indywidualnym i instytucjonalnym, l.    budzenie świadomości społecznej oraz edukacja dotycząca ochrony praw autorskich, patentowych i pokrewnych oraz zagadnieo związanych z przenoszeniem praw autorskich, patentowych i pokrewnych; m.  prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie świadomości społecznej, dotyczącej sztuki , wzornictwa, estetyki i harmonii n.   promowanie rzemiosła artystycznego, jako zajęcia pozwalającego łączyć pracę zawodową z realizacją osobistych pasji.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja:
 1. powołuje do życia i prowadzi placówki związane z prezentacją, promocją i sprzedażą dzieł sztuki;
 2. organizuje szkolenia, konferencje, seminaria, oraz imprezy kulturalne, prezentacje, wystawy i konkursy;
 3. współpracuje z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także innymi instytucjami i osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 4. współpracuje z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze;
 5. prowadzadzi działalności informacyjną, promocyjną, szkoleniową, badawczą i wydawniczą służącą do realizacji celów statutowych Fundacji,
 6. współpracuje z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego;
 7. rozpowszechnia informacje o osiągnięciach artystów z Unii Europejskiej w Polsce
 8. rozpowszechnia informacje o osiągnięciach artystów z Polski w Unii Europejskiej i na całym świecie
 9. prowadzi innego rodzaju działalność na rzecz popularyzacji twórczości artystów oraz wiedzy z nią związanej;
 10. prowadzi działalność gospodarczą
 11. dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe w wysokości 1.000 (tysiąca tysięcy) złotych na działalność statutową fundacji i 1.000 (tysiąca tysięcy) złotych na działalność gospodarczą, wniesione przez Fundatora w gotówce, oraz rzeczy i prawa nabyte przez Fundację w toku jej działania.  2. Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;
 2. zbiórek i imprez publicznych;
 3. majątku nieruchomego i ruchomego;
 4. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 
 5. odsetek bankowych

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez fundację jest przeznaczona wyłacznie na działalność statutową 4. Gospodarka finansowa fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami
IV. Organy Fundacji Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany Zarządem
 2. Rada Fundacji, zwana Radą

V. Zarząd Fundacji

 1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator
 2. Fundator może wejść w skład Zarządu
 3. Zarząd składa się co najmniej z dwóch osób, w tym Prezesa, którym może być Fundator.
 4. Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Członków Zarządu oraz Rady Fundacji
 5. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie w każdym przypadku, lub członek Zarządu, upoważniony przez Prezesa
 6. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz, a także jest odpowiedzialny za  realizację jej celów statutowych;
 7. Zarząd sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji oraz przyjmuje darowizny, spadki, zapisy i inne przysporzenia majątkowe na rzecz Fundacji
 8. Zarząd wyznacza zasadnicze kierunki działalności i rozwoju Fundacji;
 9. Zarząd ma prawo zmieniać Statutu Fundacji.
 10. Kadencja Zarządu Fundacji trwa bezterminowo;
 11. Zarząd Fundacji spotyka się minimum raz na kwartał. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje poprzez głosowanie, w przypadku równych głosów za i przeciw decydujące znaczenie ma głos Prezesa.
 12. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
 2. śmierci członka zarządu
 3. utraty praw obywatelskich członka Zarządu na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem doradczym.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.
 3. Rada Fundacji proponuje długoterminowe cele Fundacji, przedstawia Zarządowi uwagi dotyczące możliwych kierunków rozwoju Fundacji i doskonalenia jej działalności, a jej członkowie doradzają Zarządowi w dziedzinach, w których są specjalistami.
 4. Rada Fundacji liczy minimum 3 członków;
 5. Kadencja członków Rady Fundacji jest bezterminowa i trwa do momentu odwołania przez Prezesa lub ustaje wskutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa
  2. śmierci członka Rady
  3. utraty praw obywatelskich członka Rady na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu

V. Działalność gospodarcza Fundacji
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą, mającą charakter dodatkowy i służącą wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji, w następującym zakresie:

 1. Wydawanie książek (PKD 58.11);
 2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14)
 3. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.63)
 4. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
 5. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
 6. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
 7. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 8. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.Z)
 9. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
 10. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 11. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)
 12. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
 13. Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z)
 14. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
 15. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z)
 16. Działalność teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz pozostałych obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 17. Działalności handlowych galerii sztuki (47.78.Z)
 18. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
 19. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)
 20. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

2. Fundacja prowadzi działalnośd gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów. 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.  

VI. Postanowienie końcowe

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:

 1. osiągnięcia celów, dla których została powołana
 2. wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. decyzji Fundatora o zakończeniu działalności Fundacji

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator lub likwidatorzy powoływani przez Fundatora. Fundator określa przeznaczenie środków majątkowych pozostających po likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów Fundacji. 3. Połączenie Fundacji z inną fundacją może nastąpić jedynie za zgodą Fundatora, oraz o ile nie pociąga za sobą istotnej zmiany celów Fundacji. 4. Zmiana Statutu nie może polegać na istotnej zmianie celów Fundacji.